Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις 2019: Τα σημεία – κλειδιά για την υποβολή τους

Φορολογικές δηλώσεις 2019: Τα σημεία – κλειδιά για την υποβολή τους
Φορολογικές δηλώσεις 2019: Τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής για την υποβολή τους.

Φορολογικές δηλώσεις 2019: Από τις αρχές Απριλίου έως και το τέλος Ιουνίου, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους.

Φορολογικές δηλώσεις 2019: Ήδη 180.000 φορολογούμενοι έχουν υποβάλλει τις δηλώσεις τους στο Taxisnet, ωστόσο μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχουν τη δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση τυχόν λαθών.

Φορολογικές δηλώσεις 2019: Τα βασικά σημεία των φετινών φορολογικών δηλώσεων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής είναι τα εξής

1)Μια κοινή φορολογική δήλωση, δύο εκκαθαριστικά σημειώματα.

Από φέτος κάθε σύζυγος θα έχει το δικό του εκκαθαριστικό. Στην κοινή φορολογική δήλωση από τούς συζύγους διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση ταυ φόρου και εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ένα για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλον.

Στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

Για παράδειγμα, ζευγάρι υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση και για τον σύζυγο προκύπτει πληρωμή φόρου 500 ευρώ, ενώ για τη σύζυγο επιστροφή φόρου 200 ευρώ.

Τα δύο ποσά δεν θα συμψηφιστούν. Ο σύζυγος θα πληρώσει τον φόρο και η σύζυγος θα εισπράξει την επιστροφή του φόρου ανεξαρτήτως από την οφειλή τον συζύγου.

2)Ζευγάρια με ξεχωριστή δήλωση:

Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν χωριστή δήλωση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την επιλογή αυτή σε ηλεκτρονική εφαρμογή πού ήδη λειτουργεί στο σύστημα Taxisnet το αργότερα μέχρι αύριο, 28 Φεβρουαρίου.

Στον Πίνακα 1 του εντύπου Ε1, στα στοιχεία φορολογούμενου, έχει προστεθεί νέα πεδίο για τη χωριστή δήλωση συζύγων.

Όσοι επιλέξουν το «φορολογικό διαζύγιο» θα πρέπει να κλικάρουν πάνω στην ένδειξη ΝΑΙ και να συμπληρώσουν τον ΑΦΜ του/ της συζύγου.

3)Χωριστές δηλώσεις χωρίς γνωστοποίηση στο Taxisnet.

Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση τον Μητρώου της ΔΟΥ.

4) Σύμφωνο συμβίωσης:

Τα φυσικά πρόσωπα πού έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν το Μητρώο της Εφορίας δύνανται Να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τούς έγγαμους και υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα ταν άλλον μέρους του συμφώνου συμβίωσης.

5)Κάτοικοι εξωτερικού:

Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31.12.2019

6) Έντυπο Ε3 ανηλίκου:

Η δήλωση του γονέα με το Ε3 του ανήλικου τέκνου υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.

7) Πτώχευση:

Σε περίπτωση πτώχευσης υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μια δήλωση από του σύνδικο πτώχευσης για τα εισοδήματα από την πτωχευτική περιουσία σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ και μια δήλωση από τον πτωχό για τα τυχόν εισοδήματα από τη μη πτωχευτική περιουσία ηλεκτρονικά.

8)Δηλώσεις με επιφύλαξη:

Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών οι φορολογούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στη ΔΟΥ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

9)Αναδρομικά:

Τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, αναδρομικά επιδόματα ανεργίας, αμοιβές γιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα και τόκους μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

10)Ειδικά μισθολόγια:

Οι περίπου 400.000 εν ενεργεία και συνταξιούχοι δημόσιοι λειτουργοί που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια και έλαβαν τον Δεκέμβριο τον 2018 αναδρομικά ποσά θα κληθούν να πληρώσουν για τα ποσά αυτά ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2°/ο-10%.

11) Εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων τύπου Airbnb:

Δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στον κωδικό 60 της στήλης 16 τον εντύπου Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας). Επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες (Airbnb, Booking κ.λπ.).

12)Τέλος επιτηδεύματος:

Διευρύνεται ο αριθμός των φορολογούμενων που απαλλάσσονται από την πληρωμή τέλους επιτηδεύματος. Στη λίστα περιλαμβάνονται και οι αγρότες  μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, καθώς και όσοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης ή αδράνειας. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας.

13)Φοιτητική κατοικία:

Όσοι φοιτητές σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους και νοικιάζουν φοιτητική στέγη, εφόσον το 2018 απέκτησαν οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε ύψους εισόδημα (ακόμη κι από τόκους καταθέσεων ή περιστασιακή απασχόληση) Θα φορτωθούν με το τεκμήριο διαβίωσης της ενοικιαζόμενης κατοικίας με κίνδυνο να πληρώσουν φόρο εισοδήματος.

14)Δαπάνες με πλαστικό χρήμα:

Στους κωδικούς 049-050 «Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών», αναγράφονται από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ επάγγελμα αγρότες τα χρηματικά ποσά των δαπανών για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών που πλήρωσαν το 2018 με πλαστικό χρήμα ή e-banking ή ηλεκτρονικού πορτοφολιού για τη διατήρηση της μείωσης φόρου των 1.900 – 2.100 ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.636 – 9.545 ευρώ.

Το ελάχιστο συνολικό ποσόν των δαπανών που κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του ατομικού -δηλωθέντος ή τεκμαρτού – φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής:

  • 10°/ο, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ
  • 15°/ο για εισόδημα από 10.001 έως 30.000 ευρώ
  • 20°/ο επί τον υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το εισόδημα ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν καλύψει το εισόδημά τούς με το απαιτούμενο ποσόν αποδείξεων θα πληρώσουν έξτρα φόρο 22% στο ποσόν που λείπει.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή αυτό που προκύπτει από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, είναι μεγαλύτερο του δηλωθέντος και η επιπλέον διαφορά δεν καλύπτεται από τον φορολογούμενο, το ύψος της ετήσιας δαπάνης για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πρέπει να έχει εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για να κατοχυρωθεί η έκπτωση φόρου θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του (υψηλότερου) τεκμαρτού κι όχι επί του (χαμηλότερου) δηλωθέντος εισοδήματος.

15)Ανείσπρακτες αποδοχές:

Στην περίπτωση ανείσπρακτων αποδοχών, ο μισθωτός φορολογούμενος που διαθέτει βεβαίωση αποδοχών τον εργοδότη του από την οποία δεν προκύπτει ο διαχωρισμός του εισοδήματος από ανείσπρακτες αποδοχές στα έτη που ανάγονται, δύναται να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις για τη φορολόγηση αυτών των εισοδημάτων κατ’ έτος.

16) ΑΦΜ:

Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών (που ήταν άνω των 18 ετών την 31η-12-2018).

17) Νέοι 18 ετών και άνω:

Όσοι έχουν  συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.2018 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Τα ενήλικα τέκνα που μπορούν να θεωρηθούν και προστατευόμενα τέκνα, είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν φορολογική δήλωση όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα ή έχουν τεκμαρτό εισόδημα.

18) Μισθοί – συντάξεις:

Τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις είναι και φέτος προσημπληρωμένα. Δυνατότητα. διόρθωσης δεν υπάρχει. Αν εμφανίζεστε να έχετε εισπράξει εισοδήματα που δεν έχουν καταβληθεί, η μόνη λύση είναι να επικοινωνήσετε με τον εργοδότη και να ζητήσετε να σας προσαρμόσει τις απολαβές στα πραγματικά δεδομένα. Αν αρνηθεί θα πρέπει να κάνετε δήλωση με «επιφύλαξη».

19) Φιλοξενούμενοι:

Οι φορολογούμενοι που φιλοξενούν στην κατοικία τους συγγενή ή φίλο Θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν ταν 007-008 και να γράψουν τον ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενούν, όπως επίσης και το διάστημα για το οποίο προσέφεραν φιλοξενία μέσα στο 2018. Έτσι, θα καταστεί δυνατό να γίνει διασταύρωση ανάμεσα στη δήλωση τον παρέχοντος τη φιλοξενία και του φιλοξενούμενου.

20) Προστατευόμενα παιδιά – εξαρτώμενα μέλη:

Τα ανήλικα ή ενήλικα παιδιά, καθώς επίσης και τα μέλη της οικογενείας του φορολογούμενου με αναπηρία 67% και άνω θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν των 3.000 ευρώ ή το ποσόν των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

21) Τεκμήρια:

Προσοχή στα στα τεκμήρια. Για να αποφύγετε την πληρωμή έξτρα φάρου Θα πρέπει να καλύψετε τα τεκμήρια με διάφορους τρόπους, όπως ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων ή γονικές παροχές και δωρεές χρηματικών ποσών, για τις οποίες όμως αποδεικνύονται με συμβολαιογραφική πράξη και με ημερομηνία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.

22) Ανείσπρακτα ενοίκια

Με πληρωμή φόρων για εισοδήματα που δεν απέκτησαν το 2018 κινδυνεύουν οι φορολογούμενοι που έχουν ανείσπρακτα ενοίκια σε περίπτωση που δεν προνοήσουν πριν από την υποβολή της δήλωσης. Οσοι ιδιοκτήτες εκμισθώνουν ακίνητα αλλά δεν εισπράττουν ενοίκια μπορούν να αποφύγουν την καταβολή πρόσθετων φόρων για εισοδήματα που δεν εισέπραξαν. Πριν από την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει:

• Να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

• Να καταθέσουν στην εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών ή δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης

Φορολογικές δηλώσεις: Στο στόχαστρο της εφορίας οι «ξεχασιάρηδες»

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς θα πάρετε έκπτωση – φόρου 2.100 ευρώ

Περισσότερα