Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις στο ΓΕΝ

ΑΣΕΠ: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις στο ΓΕΝ
ΑΣΕΠ: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η νέα προκήρυξη μονίμων, μέσω ΑΣΕΠ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η νέα προκήρυξη μονίμων, μέσω ΑΣΕΠ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πρόκειται για το διαγωνισμό 1Κ/2021 στον οποίο συμμετέχουν 60 τίτλοι σπουδών.

Θα προσληφθούν 68 μόνιμοι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες:

 • ΠΕ Μηχανικών/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
 • ΠΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγος Μηχανικός
 • ΠΕ Περιβάλλοντος/ Χημικός Ναυτιλίας
 • ΤΕ Μηχανικών/ Ηλεκτρονικής
 • ΤΕ Μηχανικών / Μηχανολογία
 • ΤΕ Μηχανικών / Ναυπηγικής
 • ΤΕ Ναυτικών / Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
 • ΔΕ Ναυτικών / Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
 • ΔΕ Τεχνικού / Δομικών Έργων / Ξυλουργικών Εργασιών
 • ΔΕ Τεχνικού / Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων
 • ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Αμαξωμάτων
 • ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 • ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων
 • ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Ναυπηγικής Βιομηχανίας
 • ΔΕ Τεχνικού / Συγκολλήσεων και Μηχανικών Κατασκευών (Αμμοβολιστής)
 • ΔΕ Τεχνικού / (Βαφέας Μετάλλων – Υφαλοχρωματιστής)
 • ΔΕ Τεχνικού / (Ελασματουργός)
 • ΔΕ Τεχνικού / (Ηλεκτροσυγκολλητής)
 • ΔΕ Τεχνικού / Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, όπως αναφέρονται παρακάτω.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • ΚΩΔ. 001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
 • ΚΩΔ. 002: Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • ΚΩΔ. 003: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
 • ΚΩΔ. 004: Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 – Α΄ 177).
 • ΚΩΔ. 005: Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος Χημικού Ναυτιλίας (παρ. 4βββ του άρθρου 16 του π.δ. 79/2018, Α΄ 148).
 • ΚΩΔ. 006: Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
 • ΚΩΔ. 007: Δίπλωμα Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
 • ΚΩΔ. 008: Εμπειρία τριών (3) ετών ως Μηχανικός Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (περ. ιθ΄ της παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 79/2018, όπως ισχύει, Α΄ 148).
 • ΚΩΔ. 009: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη.
 • ΚΩΔ. 010: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας του π.δ. 108/2013.
 • ΚΩΔ. 011: Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως Αμμοβολιστής.
 • ΚΩΔ. 012: Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απαιτούμενη, κατά περίπτωση, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας, στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.
 • ΚΩΔ. 013: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α΄, Γ΄ και ΣΤ΄ (εναέριων, υπογείων δικτύων και Σταθμών-Υποσταθμών) ειδικότητας ή Βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας του π.δ. 108/2013.
 • ΚΩΔ. 014: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Αμαξωμάτων (φανοποιού) ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Τεχνίτη Αμαξωμάτων (φανοποιού).
 • ΚΩΔ. 015: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης Ειδικότητας ή Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012.
 • ΚΩΔ. 016: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη.
 • ΚΩΔ. 017: Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012.
 • ΚΩΔ. 018: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή και Οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης ή άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή και Οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης του π.δ. 115/2012, όπως ισχύει.
 • ΚΩΔ. 019: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Ψυκτικού Εγκαταστάσεων ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ψυκτικού του π.δ. 1/2013.
 • ΚΩΔ. 020: Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως Βαφέας Μετάλλων – Υφαλοχρωματιστής.
 • ΚΩΔ. 021: Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως Ελασματουργός.
 • ΚΩΔ. 022: Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε ξυλουργικές εργασίες.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments