Αυτοδιοίκηση
pagenews.gr / Αυτοδιοίκηση / Δήμος Άργους – Ορεστικού: Προσλήψεις 14 ατόμων
Δήμος Άργους – Ορεστικού: Προσλήψεις 14 ατόμων | Pagenews.gr
Pagenews Team 27 Σεπτεμβρίου 2017, 07:18 27 Σεπτεμβρίου 2017, 7:18

Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικοδιδάσκαλων, με ωρομίσθια σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Άργους Ορεστικού και συγκεκριμένα για τις εξής ειδικότητες: 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ( υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα) και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της γραμματείας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Άργους Ορεστικού, Κοιμήσεως Θεοτόκου 24, 52200 Άργος Ορεστικό, υπόψη κ. Ιωάννη Μαυρίδη, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).

2. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται:

· Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων( μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

· Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του.

· Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε µε οποιοδήποτε ειδικότητα στο δηµόσιο ή ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας, για ποια αιτία.

· Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε µε τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αριθ. 22 του Π∆ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης ∆ημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

6. Αποδεικτικά εμπειρίας και προϋπηρεσίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:

Α. Αντίγραφα βεβαιώσεων καλλιτεχνικής ή διδακτικής εμπειρίας σε φορείς δημοσίου ή αναγνωρισμένου καλλιτεχνικού ιδιωτικού τομέα από την οποία να
προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας και σε περίπτωση βεβαιώσεων ιδιωτικού τομέα υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης ά πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

Α. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας και μια τουλάχιστον σύμβαση ή δελτίο παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Προκήρυξη

Ετικέτες: 


2017