Θέσεις Εργασίας

Προσλήψεις στο δημόσιο: Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κορινθίων

Προσλήψεις στο δημόσιο: Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κορινθίων
Προσλήψεις στο δημόσιο: Ο Δήμος Κορινθίων προχώρησε στην προκήρυξη 14 θέσεων εργασίας με σύμβαση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προσλήψεις στο δημόσιο: Στην προκήρυξη 14 νέων θέσεων εργασίας με σύμβαση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχώρησε ο Δήμος Κορινθίων. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών για τις εξής θέσεις:

  • ΥΕ16 Εργατών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας 14

Η ανακοίνωση του Δήμου Κορινθίων

Ο Δήμαρχος Κορινθίων, έχοντας υπόψη τον ν. 3584/2007(Φεκ143/τ.Α’/28.06.2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», άρθρο 206, όπως αντικαταστάθηκε με την § 2, του άρθρου 41, του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ47/τ.Α’/11.05.2015) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την § 1, του άρθρου 116, του ν. 4547/2018(ΦΕΚ102/τ.Α’/12.06.2018), τον ν. 4057/2012 (ΦΕΚ54/τ.Α’/12.03.2012), άρθρο ένατο, §.20, περ. α,. όπως συμπληρώθηκε με την § 22, του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ85/τ.Α’/11.04.2012) και τροποποιήθηκε με την §1. περ. α, του άρθρου 41, του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ47/τ.Α’/11.05.2015), τις διατάξεις του άρθρου 82 του νόμου Ν.4604/2019 (ΦΕΚ50/τ.Α’/26.03.2019), την υπ’ αριθμ. 266/2019. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, την υπ’ αριθμ. 146003/09.07.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για τη αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου έτους 2019, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου έτους 2019.

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση, ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 17 Ιουλίου.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες ανακοινώσεις του Δήμου Κορινθίων εδώ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε Eπίσης